آی خاکیِ قمری ها
بنشسته بر تاقچه مدام
آی خوش‌یمنیِ خرافه ها
بگشوده بال هربار
مژده هاتان کو؟
روشنای آفتابتان کو؟

+قمری در باور‌ها‌ی قدیم معروف به خوش یمنی ست