و تمام این اشک ها
میتوانستند حرف هارا
بشویند
سایه هارا روشن کنند
اگر
بُعد سومی هم
وجود داشت...


+دم غروب
سایه های بلندی
مثل حرف های ناگفته
از پس اجسام
از پس کلمات
تا به ناکجا
امتداد می یابند...