گاهی باید یک نفر را برای همیشه در خاطر خاک کرد....