باید گاهی
بعضی حرف ها
بعضی روز ها
بعضی صداها
و خیلی از دیگر بعضی های مربوط به یک نفر را
بارها و بارها
خواند و
تکرار کرد و
هیچگاه فراموش نکرد...
آخر میدانی
عبرت
در خیلی از بعضی ها
در خیلی از صداها
خیلی از روزها
حرف ها...
نهفته ست

~~> م