یک وقت هایی هم هست که یک چیز را در عین حالی که میخواهی، نمیخواهی

+قصه هایی از سرْانگشتانم جاری ست
که به دنبال چشم‌هایی آلوده به خواب و
گوش‌هایی گرمِ زمزمه میگردند
آهای قصه های نا فرجام
پادشاه دیری ست به خواب رفته است و
شهرزاد به بند بازگشته
دیر آمدید...دیر