>به زودی... به زودی... به زودی تمام می‌شوم و سطرهای این شعر، خیال‌های وحشی در اسبی است که می‌دود در دشت‌ها و قطارها و خیابان‌ها... می‌دود و... می‌دود و... می‌دود و...هربارخود را درتنهای اصطبل پیدا میکند...تا ۱۵ تیر