زمستان آرام آرام
می بارید
و احساس ها
رنگ میباختند به آتش
تا سرما
آب شود!
+ کبودی قلب‌هاشان از سرما بود یا آتش؟