خدایا ممنونتم برای انرژی مثبتی که به واسطه بنده هایت به پوست چروکیده روزهایم تزریق میکنی...