و یک غم آرام آرام
مثل ذرات گردو غبار
بیاید
بنشیند بر دلت
سنگین شود
سنگ‌ین
شود
سرد
شود...
و ناگهان چشم باز کنی و ببینی
برف باریده بر دلت
برف...
+آنچه حال مینویسم «نویسه»
وانچه گذشته نوشته ام «نوشته»
متن فوق از نوشته هاست...