گاهی عجیب دلت نوشتن میخواهد و
خستگی
ک ل م ا ت را
از هم گسیخته است...


+خستگی: [ مهندسی عمران] گسیختگی ماده ناشی از تنش تکراری یا دوره‌ای