تنهایی شاید یک ظهر خنک پاییزی ست
انگاه که آفتاب بر دیوار چنگ می اندازدو
خانه در خواب فرو رفته است...


+عنوان و متن توصیفی از همین لحظه...
++چیزی جز سکوت شنیده نمیشود