وقتی خودت را، گوش هایت برای شنیدن را، دست هایت برای حرف زدن را و حتی شماره‌ات را
از دسترس خارج کرده‌ای و
دلت در یک جمعه سرد پاییزی، سخت میگیرد...