اینکه مینشینی وآدم های زندگی‌‌ات را از شش هفت سال پیش تا حال، نشخوار میکنی
یعنی یک جای کارِ حالت میلنگد....


+ما:از اصوات یکی از نشخوار کنندگان! /حاصل اجتماع چندین نفر، متکلم مع الغیر...