گاهى درست موقعى که همه چیز به روال عادی اش در حال پیش رفتن است، آدم هاى عوضى اى پیدا میشوند تا نشان بدهند بر زندگى آدم ها نیز برخى قوانین جنگل حاکم است،اشتباه نکنید! جمله ى قبل به هیچ وجه حاوى کلمه توهین آمیزى نبود بلکه مقصود از عوضى ،اشتباهى ست یعنى آدم هایی که اشتباهى در مکان یا زمانى خاص قرار گرفته اند،اصولا این گونه از آدم ها در ظرف موقعیتشان نمیگنجند و همیشه پایشان را از ظرفشان دراز تر میکنند
مثلا یک مورد از برخورد با این آدم هاى عوضى امروز برایم اتفاق افتاد! بعد از آنکه کیفم را روى صندلى اى گذاشته و چند دقیقه اى از آن دور ماندم...درست همان لحظه که برگشتم و کیفم را پایینِ آن صندلىِ اشغال شده دیدم! و وقتی دلیل را جویا شدم جوابِ "اِ کیفت رفته پایین؟!!" را همراه با پوزخند دریافت کردم!! حتما میتوانید حدس بزنید چنین جوابى آنهم از شخصى کوچکتر از شما چقدر میتواند عذاب آور باشد!همانطور که تمام انرژى ام را جمع کرده بودم تا بدون جدل لفظى از او محترمانه بخواهم بلند شود و برود سر کلاسش پاسخ داد:"اصلا در شأن من نیست با تو بحث کنم چون تو یه بیشعورى" و شروع کرد بلند بلند خواندن درسش که یعنی من صدای تورا نمیشنوم!! به من حق بدهید که با شنیدن این جمله بروم سر وقت معاونشان و از او بخواهم تا در آموزش و مخصوصا پرورش آنها کمى کوشاتر باشد!!
اگر روزی با چنین افرادى برخورد داشتید شاید بهتر باشد به آنها موقعیتى را که بر حسب شانس یا هر چیز دیگر در آن قرار گرفته اند، متذکر شوید باشد که رستگار شوند!