خب راستش را بخواهید آمدم مثل این یکى دو روز یک مشت کلمه پشت سر هم ردیف کنم و اسمش را بگذارم پست ومنتشر کنم اما ترجیح دادم به جاى گزافه گویى و حاشیه رفتن تنها بنویسم که:
خوب نیستم ...!
+و همه اینهارا میشود از پست گذاشتن های مکرر فهمید...
++عنوان را پاییز سال قبل در حاشیه یکى از دفتر هایم نوشتم و اکنون دوباره با آن برخورد کردم با حالى شبیه به همان روز ها...
+++بیا تا قصه ى غم را و شب را،اگر خوابت نمى آید بگویم