وقتی احساس هایی هستند که در عمق کلمات نمیشینند
نوشتن میشود حاشیه رفتن بیهوده...+برای مدتی :
در نبود خواهم بود،مثلِ تابِ بیتابی،مثلِ...