موسیقی متن فیلم چ-بهرخ شورورزی

.

.

.

.

+با آنکه کمابیش نمیفهممش، عجیب نشسته بر دلم...

++از دوستان هیچکدام کُرد نیستند؟

+++نشد که ننویسم...

++++نشد که بی دهن، صداکنم تورو، تمام حرف من، برو برو برو...