مرگ چیزی علیه بودن نیست
مرگ چیزی علیه حافظه است...+احسان افشاری