زندگی می کنم
حتی اگر بهترین هایم را از دست بدهم
چون این زندگی کردن است
که بهترین های دیگر را برایم می سازد
بگذار هر چه از دست می رود ، برود...!
من آن را می خواهم که به التماس آلوده نباشد،
حتی "زندگی" را .

 

+ارنستو چه گوارا