وقتى دارى به خاطر موضوعى بیهوده بحث میکنى و برادرِ کوچکترت میگوید:
شدى مثل بازیکنى که کارت قرمز گرفته ولى نمیخواد از زمین بره بیرون!
باید چند لحظه سکوت کنى و بعد در حالى که دارى از ته دلت میخندى یک گازِ آبدار(!) نثار گونه اش کنى،بروى سمت اتاقت و کم کم محو شوى!

+اندر حکایات عشقِ من :)