بخوان که چله سرما به استخوان نرسد
بخوان که مرگ
به اینجای داستان
نرسد...