یعنی همین اولین باران پاییزی که مدام
تنش را
بر قاب تنگ پنجره میکوبد...