همین خوب است
همین در مسیر شدن،بودن...+که اگر کمال محدود بود،خداوند انسان را موجودی کمال گرا نمی آفرید...