با فرهنگ کسی ست که وجدانش بیدار شده باشد ...+هنوز هم هستند استادانی که این جمله و امثالهم را روی جزوه های درسی شان بنویسند و مصداق بارز عمل به آنهم باشند هنوز هم هستند استادانی که با وجود شصت و اندی سن اگر به جای انکه خانم را جلوی فامیلی ات بگویند اشتباهی آنرا پشتش بیاورند چندین بار عذر خواهی کنند تا جنبه بی احترامی نداشته باشد و بعدهم چند بار توضیح بدهند چون اسمت را فراموش کردند این اتفاق افتاد هنوز هم هستند استادانی که اگر راه حلی آسانتر از آنچه خودشان گفته اند پیشنهاد بدهی بدون هیچگونه افکار متعصبانه ای آنرا بپذیرند و حتی پس از کلی تشویق بخواهند آنرا برای همگان ارائه بدهی هنوز هم هستند استادانی که بروی سر کلاسشان و پس از دوساعت تدریس بی آنکه حتی ذره ای احساس خستگی کنی با انرژی کامل به خانه بازگردی هنوز هم هستند استادانی که درس زندگی را بر تمام آن فرمول های حرکت نوسانی ترجیح بدهند هنوز هم هستند استادانی که پس از حدود چهل سال سابقه باز هم مشتاقانه درس میدهند و چشمانشان از لذت برق میزند هنوز هم هستند استادانی که بی آنکه حرفی بزنی حالت را از چهره ات بفهمند و با پسوند باباصدایت کنند ببینند کمک میخواهی یا نه هنوز هم هستند استادانی که با روحیه و خصوصیات تک تک دانش آموزانشان آشنا هستند هنوز هم هستند استادانی که به معنای واقعی کلمه دوست داشتنی اند :)