گاهی دلم میخواهد درست مثل جودی ابوت برای "بابا لنگ دراز عزیز" نامه بنویسم
درست مثل خودش شروع کنم:
عزیزترین بابا لنگ دراز ها،آقای جروی پندلتن اسمیت...
نه...این برای آخر خوش داستان است...
از نو :
بابا لنگ دراز بسیار عزیز
گاهی دلم میخواهد شمارا ببینم اما همین که برایتان مینویسم خوب است.مدتی ست به سختی مشغول درس ها و امتح...
همین طور بنویسم و بنویسم و بنویسم و در آخر:
جودی همیشگی شما
بعد هم پست با خودش ببرد به ناکجا آباد...