یعنى میشه سال دیگه
همین جا
شونزده آذرو به عنوان یک دانشجو تبریک بگم؟!

+تبریک به تمام "دانش جو"ها
++کتابخانه جاى خوبى است(نقطه) :|