مرا به این سکوت بیمار گونه ام ببخش
اى رهگذر روزهاى ناگهان اکنون
اى غریبه هفت پشت تا به "آدم"، آشنا
اى تویى که به سبکبارى باد
میان هیاهوى من در گردشى
مرا به این سطر هاى درد آلوده ام ببخش...
+براى شمایى که مرا میخوانید...