من در این گوشه که از دنیا بیرون است
آسمانی به سرم نیست
از بهاران خبرم نیست
اندرین گوشه خاموش فراموش شده
یاد رنگینی در خاطر من
گریه می‌انگیزد
ارغوانم انجاست
ارغوانم تنهاست
ارغوانم دارد می‌گرید...
+ارغوان... ارغوان... تو برافراشته باش، تو بخوان نغمه ناخوانده من... تو بخوان...