هر کس بد ما به خلق گوید
ما چهره ز غم نمی خراشم
ما خوبی او به خلق گوییم،
تا هر دو دروغ گفته باشیم