(یکی از انگشتاشو کرده بود تو دهنش)
+ انگشتتو از تو دهنت در بیار عزیزم دستت کثیفه
(با شیطنت خندید،چهارتا انگشتشو کرد تو دهنش و منتظر عکس العمل من شد)
+ به من چه اصلا، خودت مریض میشی منکه مریض نمیشم!
- میشی
+ چرا؟!
- چون یه بند از دل من به دل تو وصله ، تا هرجا هم بریم همینجوری وصل میمونه...
(لباسمو کشید و خودشو انداخت تو بغلم)
- دیدی؟الان بندو کشیدم رسیدم بهت...منو تو یه نفریم!
+ راست میگی پس اگه تو مریض شی منم مریض میشم :)#دیالوگ
داداشم(-) من(+)

+خدایا میدونم یه بندم از دل تو به دل همه "بنده"هات وصله پس بغلم کن،هوامو داشته باش،نذار مریض شم...
++ التماس دعای فراوان :)

+++ راستی اینم ببینید: دانلود اپلیکیشن دل بازکنی