فقط انسان های ضعیف به اندازه امکاناتشان کار میکنند
+شهید حسن طهرانی مقدم
++عنوان از آهنگ درده دل-بیدل
(به خاطر متنش، پیشنهاد میشود بشنوید)