همه شب
نا
لم
چون
نی
که غم ی
دا
رم
که غم ی
دا
رم
دل
و
جان
بر
دی
اما
نشدی یارم
نشدی یارم
با
ما
بو
دی
بی
ما
رف
تی
چو بوی گل
به کجا
رف
تی
تن
ها
مان
دم
تن
ها
رف
تی...