تنگ دلم نشسته ام و حرف میزنیم
میگوید تارت را کوک کن
میگویم فقط پانزده روز به کنکور مانده
میگوید...نه چیزی نمیگوید،سکوت میکند، نگاه قهر آلودی می اندازد،سرش را بر میگرداند و تنگ تر در خودش مچاله میشود
"دل"م تار میخواهد اما تقصیر "من" نیست اگر باید صدها کلمه و عدد صامت را به جای سیم های مصوت، به ارتعاش درآورم ...