(ساعت ده شب)
+ کی کولرو خاموش کرده؟
- من
+ عه چرا؟!!گرمه....
- خب بیچاره از صبح تاحالا داره کار میکنه دلم برای موتورش سوخت !
+ :‏|‏#دیالوگ
+ بابام(+) من (-)
++ من فکر میکنم اجسام انقدرا هم که به نظر میان بی جان نیستن، نظر شما چیه؟