خَزَرِ مهربانی‌هایمان
از شوری
تلخ بود...






+ شوری: مزه شوری/افراط