خَزَرِ مهربانی‌هایمان
از شوری
تلخ بود...


+ شوری: مزه شوری/افراط