اگر به هر دلیلی می‌خواستی
له شدن روح کسی را ببینی
آن‌جا زیر نور شدید
یا در تاریکی محض نیست
جایی ست نه کاملا تاریک
و نه به اندازه کافی روشن
جایی ست با نور کم...

نگار