نیازی مبرم به تنهایی مطلق
درمن ریشه دوانده
تا باز
در جایْ جایِ این تخت
جوانه زنم+ تنهاییِ خالی از آدم ها
++ قانع نباش اما راضی باش...