در سرم هزاران هزارتو ست
در سرم هزاران هزار، تو ست...+ توبه: بازگشت
++ هزارتو: ماز، مکانی دارای راه‌های پیچ‌در‌پیچ که به هم مرتبط هستند