از آینده
از ناشناخته‌ها
از آنچه پیش رویمان است،
می‌هراسیم
حال آنکه بارها پیش از این
در گذشته
در تجربه‌ها
در آنچه پشت سر گذاشته‌‌ایم
تکرار شده‌اند

به راستی
زندگی چیست
جز تکرار سناریویی ثابت
با بازیگران متفاوت
در گردش فصل ها...؟