+ میشه یه لیوان آب برام بیاری؟؟
- نه
+ چرا
- تو، تو لشکر امام حسینی، اونا که آب نمیخورن
+ ای نامرد
- به من چه میخواستی تو لشکر یزید باشی
+ باشه خودم میارم :|+ داداشم (-) من (+)