وقتی از آدما میپرسی دارن چیکار میکنن میگن داریم زندگی میکنیم اما بهتره بگن داریم میمیریم!