ز من میگریزی
سرابی مگر؟
به کامم نگردی
شرابی مگر؟
تا کی ز پی‌ات
گردم به جهان
تا کی ز غمت
نالد دل و جان
نتابی به بختم
گرَم اختری
نمانی به شامم
شهابی مگر
تا کی تو زنی
آتش به نهانم...
پری‌زادِ قصه های منی
سبب‌سازِ غصه های منی
در خیالم شب ها
بینمت چون رویا
ندیدم در آدمی و پری
کسی همرنگت به جلوه‌گری
خرامان بر من چو میگذری
بگیری کاش از دلم خبری...
+ سپنتا مجتهد‌زاده - ز من میگریزی