نشود فاش کسی آنچه میان من و توست...
+ اشارات نظر - سارا نائینی