قبل از اینکه یه چیزیو برای صدمین بار بگم و بازم بحث درست بشه یه لحظه با خودم گفتم : گفتن من تغییری ایجاد میکنه؟ اونوقت یه "نه" محکم اومد تو ذهنم و حرفمو قورت دادم، حالا به جای اینکه با اعصاب خردیِ حاصل از بحث اون چیزو بازم تحمل کنم حداقل تو آرامش مدارا میکنم...
+ گاهی اوقات تغییر خودمون آسون‌تر از تغییر بقیه ست.
++ خستگی
همیشه به کوه کندن نیست
خستگی گاهی همین حسی ست
که بعد از هزار بار یک حرف را به کسی زدن، داری
وقتی نشنیده است...
مهدیه لطیفی