شب لذتی دوباره است
برای آنان که خواب را
چنان افیونی
به چشم میکشند
شب
معجزه روز است
اگر بدانیم!


+ اولین باران پاییزی...