شعری که دوست دارم
چرا مرا می گریاند؟
نه، منصفانه نیست
که در برابر هر آنچه دوست داریم،
آسیب پذیرتریم
+معین دهاز
++ خود غلط بود آنچه میپنداشتیم
+++ دلگیرم کرده‌اند آدم ها