سطر به سطر معلق در میان مه، بوی باروت و حادثه هایی که تو در تو اتفاق می‌افتند،
آمیخته ای از افسانه، خیال و واقعیت
یکپارچگی در عین از‌هم‌گسیختگی فرد، مکان و زمان
و در یک کلام : سبک، نویسنده و کتابی که دوستش داشتم+ پیشنهاد : کتاب سال بلوا - عباس معروفی