و آرزو کرد که در آغوش خدا آرام بگیرد...
+ اللهم ارنی الاشیاء کما هی