خسته
خودخواه
بی شکیب
از این جهان فقط همین ها را برایم باقی گذاشته اند
با من مدارا کن!
بعدها
دلت برایم تنگ خواهد شد...+سید علی صالحی