میخواستند با هجوم مدام روزها
از ما
انتقام بگیرند،
نشد...
+ تسلیم نشو، هیچوقت